Tietosuojaseloste

Pikku-Bysantti -verkkokaupan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö. Karjalankatu 1, 70110 Kuopio.

2. Rekisterin nimi
Verkkokaupan asiakasrekisteri

3. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu- ja / tai asiakassuhde.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
• tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen
• sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen
• yhteydenpito, asiakassuhteemme hoitaminen
• sähköinen suoramarkkinointi
• markkinointi
• mainonnan kohdentaminen omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa

4. Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:
• rekisteröidyn perustiedot kuten nimi* asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana;
• rekisteröidyn yhteystiedot* kuten sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero;
• mahdolliset suoramarkkinointikiellot
• yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet, asema ja/tai tehtävänimike sekä yhteystiedot;
• asiakkuutta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista tilauksista, kirjeenvaihto, laskutus
• mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn antamat tiedot.
Kun saamme tiedot sinulta, tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

5. Mistä saamme tietoja?
Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään verkkokaupan ostotapahtumassa, puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla.

6. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Rekisterin tietoja luovutamme logistiikka- ja maksupalveluoperaattorin käyttöön toimitusta ja maksutapahtumia varten. Kullekin taholle lähetetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämättömin tieto eikä näillä palveluntarjoajilla ole oikeutta käyttää tietojasi muuhun kuin palvelun toteuttamiseen. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu salattujen yhteyksien kautta.
Emme siirrä EU:n/ ETA:n ulkopuolelle.

7. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuten asiakassuhteen voimassaolon ajan ja sen jälkeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamisen ajaksi.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

8. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lainmukaiset perusteet. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itsen kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välinen asiakassuhde. Vaatimuksen yhteydessä tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen käsittelyä vastustetaan. Voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

9. Kehen voi olla yhteydessä?
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna osoitteeseen: Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö. Karjalankatu 1, 70110 Kuopio. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

10. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme säännöllisestä vierailua sivuillamme ja huomioimaan mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Lahjakortti